Ceturtdiena, 20.februāris
Vārda dienas: Smuidra, Vitauts, Smuidris
Sporta zāle Harijs
Skolā tiek realizēti
projekti sadarbībā ar:

Sporta zāles spāru svētki

Ceļam vislabāko skolu -
ar šādu pārliecību beidzies mācību gads Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā (ĀBVS).
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) jaunās sporta zāles būvniecībā ir noslēdzies nozīmīgs posms un tiek svinēti spāru svētki.
ĀBVS Sporta zāle ir īpašs objekts, jo tiek būvēta zemas enerģijas patēriņa ēka, kur siltumenerģijas patēriņš būs 14.03 kWh/m2. Sporta zāle tiks aprīkota ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām: zemes siltumsūkni, plaknes absorbcijas saules kolektoriem karstā ūdens ražošanai un fotoelektriskām baterijām. Papildus tam tiks uzstādīta iekštelpu klimata individuālas regulēšanas sistēma un rekuperācijas tipa ventilācijas sistēma.
Projekts „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība” tiek īstenots programmas „Nacionālā klimata politika” atklāta projektu konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1 086 846,97, no programmas piešķirtais finansējums ir EUR 978 162,27 un finansējuma saņēmēja līdzfinansējums sastāda EUR 108 684,70.
Ņemot vērā to, ka projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, ĀBVS organizēja publisko iepirkumu par būvkompānijas izvēli. No piecpadsmit pretendentiem par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilda visām iepirkuma apraksta noteiktajām prasībām, tika atzīta būvkompānija AS „UPB”. Būvdarbus veic AS “UPB” holdingā ietilpstošais uzņēmums SIA “UPB Nams”.
SIA “UPB Nams” projektu vadītājs Vjačeslavs Poliščuks: “Līdz ar šo projektu mums ir arī liela atbildība. Šādu energoefektīvu būvju Latvijā šobrīd nav daudz, līdz ar to šis projekts ir reizē izaicinājums un mūsu kompetences apliecinājums. Jācenšas, lai tiktu ievērotas visas prasības un galu galā būve attaisnotu sevi un mūsu darbu.
Lai arī līgumā būvniecības beigu termiņš ir noteikts 2016. gada 31. janvāris, ļoti ceram, kā arī darām visu iespējamo, lai pabeigtu būvniecības darbus jau pašā janvāra sākumā. Šobrīd viss rit veiksmīgi, un ar nepacietību gaidām, kad kopīgi atklāsim jauno sporta zāli.”
Šī būs pirmā sporta ēka Ādažu novadā, kas ir energoefektīva ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Sporta ēkas kopējā platība ir 932m2, kur sporta laukums aizņem 500m2.
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone: ”Ar milzīgu prieku vērojam sporta zāles tapšanas procesu un ar nepacietību gaidām, kad tā būs gatava. Sporta zāle ne tikai atrisinās saspringto telpu trūkuma problēmu sporta nodarbībām skolā, bet arī būs kā paraugs un piemērs energoefektīvu būvju tradīcijai Ādažos”.

09.11.2015
Informāciju sagatavoja: Sarma Novicāne Lazdāne
Skolas projektu koordinatore
Tālrunis: 29457989
E-pasts: adazu.valdorfskola@inbox.lv

Adazi Free Waldorf School celebrates the sport hall’s rafter raising.

09.11.2015

Adazi Free Waldorf School’s (ĀBVS) new sports hall construction has completed an important phase and has celebrated the rafter raising with a feast.
As a result of the project implementation, a low-energy sport hall will be built, which consumes 14.3 kWh / m2 per year. The sport hall will be equipped with renewable energy technologies: a ground heat pump, plane absorption solar collectors for hot water production, and photovoltaic batteries. In addition, an individual indoor climate control system and recuperation type ventilation system will be installed.
Adazi Free Waldorf School has been implementing the project "Adazi Free Waldorf School Sports Hall Construction" under the title "National Climate Policy" within the frames of the open call for projects "Sustainable Building Construction, Renewable Energy Technology, and Innovative Emission-reducing Technology Development".The project is financed by the European Economic Area Financial Mechanism. The total project cost is EUR 1 086 846.97, from which EUR 978 162.27 has been obtained from the program and EUR 108 684.70 from co-financing resources.
Taking into consideration the fact that the project has been financed by the European Economic Area Financial Mechanism, ĀBVS has announced a public tender targeted at the choice of a construction company. From fifty bidder projects, which met all the tender requirements set out in the instructions and were the most economically advantageous, the construction corporation "UPB" was recognized. The works have been carried out by "UPB" corporation, which is a part of the holding company "UPB Nams", Ltd.
Ltd. "UPB Nams" Project Manager Vyacheslav Polishchuk stated: "We feel a great responsibility for this project. These kinds of energy-efficient buildings are currently not common in Latvia, so this project is both a challenge for us, as well as an attestation of our competence. Great efforts should be made in order to meet all the requirements and ultimately justify the building itself and our work. Although the construction must be completed by January 31, 2016 - the expiry date set by the construction contract - at the moment we are doing our best to complete the construction works already before Christmas. Currently we are making good progress, and we are looking forward to opening the new school sport hall together with you."
This will be the first energy-efficient sports facility in the Ādaži district equipped with renewable energy technologies. The sports hall, with the total area of 932m2, includes sports territory of 500m2.
Adazi Free Waldorf School Board President Kerola Dāvidsone said: "We have been observing the creation process of our school’s sport hall with immense pleasure, and are currently looking forward to the moment it will be ready. This facility will not only solve the problem of space for sports activities at school, but will also serve as a model and an example of an energy-efficient building tradition in Adazi. "

Information prepared by : Sarma Novicāne Lazdāne
School project coordinator
phone: 29457989
E-mail: adazu.valdorfskola@inbox.lv
www.abvs.lv

 

 

В Адажской Свободной Вальдорфской школе отметили праздник стропил в новом спортивном зале

09.11.2015

В Адажской Свободной Вальдорфской школе (ABVS) завершился важный этап строительства спортивного зала и отметили праздник стропил.
Спортивный зал школы - это особое здание т.к. возводится одно из немногих зеленых зданий с низким потреблением теплоэнергии 14.03 кВтч / м2. Спортивный зал будет оснащен технологий возобновляющихся энергоресурсов: земляной тепловой насос, поглощающие пластины солнечных коллекторов для производства горячей воды и фотоэлектрических батарей.
Проект «Спортивный зал для Адажской Свободной Вальдорфской Шkолы» реализуется в рамках программы "Национальной Политики в Области Климата" при открытом тендере проектов «Зеленое строительство. Возобновляющиеся источники энергии. Инновационные технологии снижения уровня выбросов». данная программа поможет осуществить строительство проекта «Спортивный зал для Адажской Свободной Вальдорфской шkолы». Проект финансируется при содействии программы- механизма финансовой поддержки Европейской экономической зоны. Конечная стоимость проекта - 1 086 846,97 евро, программа покрывает часть финансирования, которая составляет 978 162,27 евро, а также сумма в 108 684,70 евро – из средств кофинансирования.
Учитывая тот факт, что проект финансируется механизмом Европейского экономического пространства, Адажская Вальдорфская школа организовала открытый тендер для выбора строительной компании. Из пятнадцати претендентов с наиболее экономически выгодным предложением, отвечающим всем требованиям, изложенным в инструкции, было признано предложение строительная компания АО «UPB». Работы осуществляет АО "UPB", которое является частью холдинга ООО «UPB Nams».
Руководитель проекта ООО «UPB Nams» Вячеслав Полищук сказал: «Этот проект вызывает у нас чувство огромной ответственности. Таких энергоэффективных-зеленых зданий в Латвии в настоящее время еще не много, так что этот проект является одновременно и вызовом, и проверкой нашего профессионализма и компетентности. Следует приложить усилия для того, чтобы удовлетворить все требования и в конечном итоге оправдать строительство этого здания и нашу работу. Хотя договором определен срок сдачи объекта 31 января 2016 года, тем не менее мы делаем все возможное, чтобы завершить строительные работы уже до Рождества. На данный момент все идет по плану, и мы очень надеемся открыть новый спортивный зал вместе с вами. "
Это будет первое спортивное здание в Адажской волости, которое будет снабжено энергосберегающими технологиями; сооружение общей площадью в 932m2, со залом - 500m2.
Председатель школьного совета Адажской Вальдорфской школы Кэрола Давидсоне сказала: "Мы с огромным удовольствием наблюдаем процесс возведения нашего спортивного зала и с нетерпением ждем завершения строительства. Это здание не только решит проблему отсутствия помещений для занятий спортом, но и станет служить в качестве модели и традиционного примера одного из первых энергоэффективных зданий в Адажи ".

Информацию подготовила: Сарма Новицане-Лаздане
Координатор школьных проектов
телефон: 29457989
Электронная почта: adazu.valdorfskola@inbox.lv
www.abvs.lv
 
Pasākumu kalendārs
Janvāris, 2020 Februāris 2020 Marts, 2020
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
 

JAUNĀKĀS GALERIJAS

Biedrība Privātā Vidusskola ĀBVS, Attekas iela 35, Ādaži,, Ādažu novads LV-2164
Reģ.nr. 40008007030, SWEDBANK LV22HABA0551012804785
Grāmatvede, lietvede: 29444437, 67904814, valdes priekšsēdētāja: 29405547, projektu vadītāja:29457989, skolas saimniece: 29336821
skolas psiholoģe Maija Dobele 29400177, skolas saimnieks Mārtiņš Mende:26586383, skola@abvs.lv