Piektdiena, 28.februāris
Vārda dienas: Skaidrīte, Justs, Skaidra
Sporta zāle Harijs
Skolā tiek realizēti
projekti sadarbībā ar:

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība

„Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”
Līguma Nr. 2/EEZLV02/14/AK/011/001

Ādažu Brīvā Valdorfa skola ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kur Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklāta projektu konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros īstenos projektu „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”.
Projektu īsteno biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS", reģistrācijas Nr. 40008007030 Pirmā iela 26a, Ādaži, LV-2164, Ādažu novads, kontaktpersona Sarma Novicāne Lazdāne, Tel. + 371 29457989, adazu.valdorfskola@inbo x.lv
Projekta partneri Solenergi Fusen AS (Norvēģija)
Projekta īstenošanas periods 20.02.2015. - 30.04.2016.
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums;
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas, EUR1 086 846,97
No programmas piešķirtais finansējums, EUR 978 162,27
Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums, EUR 108 684,70
Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments
Projekta ietvaros tiks būvēta zemas enerģijas patēriņa sporta zāle. Rūpējoties par ēkas energoefektivitāti, būvniecības procesā tiks veikta norobežojošo konstrukciju pārbaude, veicot tās gaisa caurlaidības testu un termogrāfiju.
Ņemot vērā projekta specifiku – ēkas kopējo energopatēriņu 14.03 kWh/m2, kā optimālākais apkures avots ir izvēlēts siltumsūknis un plaknes absorbcijas saules kolektori karstā ūdens ražošanai. Iekštelpās tiks uzstādītas klimata individuālas regulēšanas sistēmas, kā arī enerģiju taupošs telpu apgaismojums.
Pie sporta zāles tiks uzstādīta novietne velosipēdiem, kā arī izveidots laukums atkritumu šķirošanas konteineriem.
Visu būvniecības laiku tiks īstenoti projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumi: atklāšanas (būvniecības darbu uzsākšanas) pasākums un projekta nobeiguma pasākums; informatīvais seminārs; preses relīzes; informācija masu medijos un interneta vietnēs, kā arī tiks uzstādīta būvtāfele un informatīvā plāksne.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta zemas enerģijas patēriņa ēka, kur siltumenerģijas patēriņš uz apkurinām telpu platību apkurei būs 14.03 kWh/m2.
Projekta koordinatore
Sarma Novicāne – Lazdāne


Adazi Free Waldorf School sports hall construction
Contract No. 2/EEZLV02/14/AK/011/001

Adazi Free Waldorf School has made an agreement with the State Regional Development Agency, where in the European economic area in the period 2009- 2014 in the frames of the financial support mechanism program under the title "National Climate Policy" under the open call for projects "Sustainable Building Construction, Renewable Energy Technology, and Innovative Emission-reducing Technology Development" program will be implemented the project "Adazi Free Waldorf School Sports Hall Construction".


The project is implemented by the association "Private Secondary School ĀBVS", registration No. 40008007030; Pirma Street 26a, Ādaži, LV-2164, Adazi DC, contact person- Sarma Novicāne Lazdāne, Tel. + 371 29457989, adazu.valdorfskola@inbo x.lv
Project partners Solenergi Fusen AS (Norway);
Project implementation period 20.02.2015 - 30.04.2016;
The project co-financing allocated to the program;
Total eligible costs EUR 1 086 846.97;
The program granted funding of EUR 978 162.27;
The recipient of financing co-financing of EUR 108 684.70;
The project is financed by the European Economic Area Financial Support Mechanism.
In the frames of the project will be built a low energy consumption gym; thinking of the building’s energy consumption sufficiency, during the construction process will be carried out the building envelope inspection, carrying out air permeability tests and thermography.
Taking into account the specifics of the project - the building total energy consumption is 14.03 kWh / m2, the ultimate source of heating is selected the plane absorption heat pump and solar collectors for hot water production. Indoors will be installed individual climate control system, as well as energy-saving room lighting.
By the sports hall will be installed bicycles racks, as well as set up the area for the waste sorting containers.
During the whole construction period of the project will be performed the demonstration and publicity measures: construction site detection and construction final event; informative seminar; press releases; information in mass media and on the Internet environment, as well as construction boards and informative plaque will be installed at the object.
Finally at the end of the project implementation will be built a low energy building, where thermal energy consumption for heating will be 14.03 kWh / m2.
Project coordinator,
Sarma Novicāne – Lazdāne


Строительство спортивного зала для Адажской Свободной Вальдорфской школы

Договор Номер 2/EEZLV02/14/AK/011/001


Адажская Свободная Вальдорфская школа заключила соглашение с государственным агентством регионального развития и в рамкаx программы- механизма финансовой поддержки под названием «Национальная климатическая политика» в европейской экономической зоне в период с 2009 по 2014 при открытом тендере проектов «Зеленое строительство. Возобновляющиеся источники энергии. Инновационные технологии снижения уровня выбросов», данная программа поможет осуществить строительство проекта «Спортивный зал для Адажской Свободной Вальдорфской шkолы».

Проект реализуется aссоциацией "Частная Cредняя Школа ABVS", регистрационный номер 40008007030 улица Пирма 26а, Адажи, LV-2164, Адажская волость , контактная персона Сарма Новицане- Лаздане , Тел. + 371 29457989, adazu.valdorfskola@inbox.lv

Партнеры проекта Solenergi Фусен AS (Норвегия)
Срок реализации проекта 20.02.2015. - 30.04.2016.
B программе предусмотрено софинансирование проекта;
Общая стоимость 1 086 846,97 евро;
Программe предоставляется финансирование 978 162,27 евро;
Полученное дополнительное финансирование 108 684,70 евро
Проект финансируется за счет механизма финансовой поддержки Европейской экономической зоны.

В рамках проекта будет построен спортивный зал с низким потреблением энергии.Заботясь об энергоэффективности здания во время строительста будет производиться проверка оболочки здания, для этого будут проведены испытания воздухопроницаемости и термографии.
Принимая во внимание специфику проекта - общее потребление энергии здания составит 14.03 кВтч / м2, основным источником отопления выбран тепловой насос и солнечные коллекторы для производства горячей воды. В помещении будет установленa индивидуальная системa климат-контроля, а также экономичные источники освещения помещения.
У спортивного залa будут установлены крепления/решётки для парковки велосипедов, а также обустроено специальное место для контейнеров предназначенных для сортировки отходов.

В течении всего периодa строительства проекта будет организованы демонстрационныe и рекламныe мероприятия: открытие (начало строительства ) окончание строительствa; информативный семинар; пресс-релизы; Информация в СМИ и на интернет-сайтах, а также будут установлены строительная плита и мемориальная доска с информацией о проекте.
В результате осуществления проекта будет построенo энерго-эффективное здание с потреблением энергии 14,3 кВт / м2.
 

 
Pasākumu kalendārs
Janvāris, 2020 Februāris 2020 Marts, 2020
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
 

JAUNĀKĀS GALERIJAS

Biedrība Privātā Vidusskola ĀBVS, Attekas iela 35, Ādaži,, Ādažu novads LV-2164
Reģ.nr. 40008007030, SWEDBANK LV22HABA0551012804785
Grāmatvede, lietvede: 29444437, 67904814, valdes priekšsēdētāja: 29405547, projektu vadītāja:29457989, skolas saimniece: 29336821
skolas psiholoģe Maija Dobele 29400177, skolas saimnieks Mārtiņš Mende:26586383, skola@abvs.lv