Ceturtdiena, 20.februāris
Vārda dienas: Smuidra, Vitauts, Smuidris
Sporta zāle Harijs
Skolā tiek realizēti
projekti sadarbībā ar:

Sporta zāles būvniecība

Ādažu Brīvā Valdorfa skola ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kur Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklāta projektu konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros tiks īstenots projekts „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta zemas enerģijas sporta zāle, kas patērēs 14.03 kWh/m2 gadā. Sporta zāle atrisinātu gan telpu trūkumu sporta nodarbībām, gan demonstrētu zemas enerģijas ēkas priekšrocības, gan arī izglītotu sabiedrību, it īpaši bērnus, par pasīvo ēku klātesamību mūsu ikdienā un to ilgtspējīgu pastāvēšanu.
Šobrīd tiek gatavota dokumentācija atklāta iepirkuma procedūrai, kā rezultātā tiks izvēlēta būvkompānija. Skola plāno, ka būvdarbi tiks uzsākti šī gada maijā un pabeigti līdz 2016.gada 30. aprīlim.

Šobrīd mūsu skola sporta nodarbībām īrē telpas Ādažu sporta kompleksā, kas ir morāli, fiziski novecojis un neatbilst higiēnas, drošas vides un ekoloģijas prasībām.
Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu skola ir jau realizējusi projektu “Multifunkcionāla sporta laukuma ierīkošana skolas parkā”, kas sporta lakuma nepieciešamību daļēji atrisinājusi, bet vēl aizvien trūkst zāles, kur bērniem sportot iekštelpās un sliktos laika apstākļos.

Projekta koordinatore
Sarma Novicāne – Lazdāne
Ādaži, 25.02.2015

Adazi Free Waldorf School sports hall construction


Adazi Free Waldorf School has made an agreement with the State Regional Development Agency, where in the European economic area in the period 2009- 2014 in the frames of the financial support mechanism program under the title "National Climate Policy" under the open call for projects "Sustainable Building Construction, Renewable Energy Technology, and Innovative Emission-reducing Technology Development" program will be implemented the project "Adazi Free Waldorf School Sports Hall Construction".
As a result of the project implementation is going to built be built a low-energy sport hall, which consumes 14.3 kWh / m2 per year. The sports hall is a great solution to the current lack of space for sports activities, as well as, demonstrates the advantages of low-energy buildings, furthermore, it will educate the public, especially children about the existence of the passive houses presence in our current society and their long-term viability.
At the moment documentation is being prepared to start an open procurement procedure, at the end of which the construction company will be selected. The school expects that the works will be launched in May this year and completed by 30 April, 2016.
At present, our school rents the space from sports Adazi Sports Complex to physical training lessons. The place is morally, physically obsolete and do not meet hygiene, safe environment and ecological requirements.

The European Fisheries Fund (Eiropas Zivsaimniecības fonds) financial support the school has already implemented the project "Multifunctional sports field installation in the school park", which has partly solved schools necessities in the sports facilities, however, we still lack the indoor sports facilities where children will be able to train in bad weather.

Project coordinator,
Sarma Novicāne – Lazdāne
Ādaži, 25.02.2015


Строительство спортивного зала для Адажской Свободной Вальдорфской школы
Адажская Свободная Вальдорфская школа заключила соглашение с государственным агентством регионального развития и в рамкаx программы- механизма финансовой поддержки под названием «Национальная климатическая политика» в европейской экономической зоне в период с 2009 по 2014 при открытом тендере проектов «Зеленое строительство. Возобновляющиеся источники энергии. Инновационные технологии снижения уровня выбросов», данная программа поможет осуществить строительство проекта «Спортивный зал для Адажской Свободной Вальдорфской шkолы».
В результате реализации проекта будет построен спортивный зал с низким уровнем потребления энергии , примерно 14, 3 кBт/м2 в год. Данный спортивный зал остро необходим для проведения спортивных мероприятий, в текущий момент таких помещений в школе нет; кроме того, это здание станет наглядным примером для демонстрации преимуществ "зеленого строительства"особенно для детей, а так же будет еще одной наглядной конструкцией для информирования общественности о долгосрочности жизненного цикла такого типа зданий.
В текущий момент готовится документация для начала открытой процедуры закупок, на заключительном этапе которой будет выбрана строительная компания. Школа планирует начало работ на май этого гoда, и завершение строительства на момент 30 апреля, 2016 года.
В настоящее время наша школа арендует помещения у Адажского спортивного комплекса для уроков физической культуры. Этот комплекс морально и физически устарел, а так же не отвечает современным требованиям гигиены, безопасности и экологии.
При финансовой поддержке Европейского фонда рыбного хозяйства (Eiropas Zivsaimniecības Fonds) школа уже реализовала строительство одного проекта под названием «Многофункциональное спортивное поле в школьном парке», которое частично решило нужды школы в спортивных объектах, однако нам по-прежнему не хватает крытых спортивных помещений, где-бы дети смогли тренироваться в плохую погоду.
Координатор проекта,
Сарма Новицане - Лаздане
Адажи, 25.02.2015
 
Pasākumu kalendārs
Janvāris, 2020 Februāris 2020 Marts, 2020
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
 

JAUNĀKĀS GALERIJAS

Biedrība Privātā Vidusskola ĀBVS, Attekas iela 35, Ādaži,, Ādažu novads LV-2164
Reģ.nr. 40008007030, SWEDBANK LV22HABA0551012804785
Grāmatvede, lietvede: 29444437, 67904814, valdes priekšsēdētāja: 29405547, projektu vadītāja:29457989, skolas saimniece: 29336821
skolas psiholoģe Maija Dobele 29400177, skolas saimnieks Mārtiņš Mende:26586383, skola@abvs.lv